POMAGAJĄ NAM
Przykazania


PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia niektórych sformułowań przykazań kościelnych

Pierwsze przykazanie:
Świętami nakazanymi poza niedzielami są:
- Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII),
- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I),
- Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I),
- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
- Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII),
- Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).

Czwarte przykazanie:
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
♦ Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
♦ Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.
♦ Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia.
♦ Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia.
♦ Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.
♦ Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Porównanie dekalogu biblijnego i katechizmowego.

- biblijny
zapisany w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wiersz 3 - 17

- katechizmowy
zapisany w katechizmie Kościoła Katolickiego (przyjęty także przez większość innych Kościołów)

3. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

I.

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

4. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

5. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

6. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

II.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

7. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

8. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

9. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.

10. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.

11. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w Siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za Święty.

III.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

12. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

IV.

Czcij ojca i matkę swoją

13. Nie będziesz zabijał.

V.

Nie zabijaj.

14. Nie będziesz cudzołożył.

VI.

Nie cudzołóż.

15. Nie będziesz kradł.

VII.

Nie kradnij.

16. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

VIII.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

17. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

IX.

X.

Nie pożądaj żony bliźniego twego.

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


powrót