POMAGAJĄ NAM
Kalendarium przygotowań do budowy
"Kościół jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne."
(Benedykt XVI, "Deus caritas est")

[ 02.2016 ]

Rozpoczęła się budowa kościoła
Dalsze informacje bieżące o budowie kościoła umieszczane będą na blogu budowy pod adresem: budowakosciola.blogspot.com.
Zapraszamy do odwiedzin!

[ 27.01.2016 ]

Po 13 latach i 299 dniach od pożaru, który pozbawił naszą wspólnotę świątyni, została podpisana umowa na budowę kościoła.
Generalnym Wykonawcą została wybrana firma Inter-Bud z Krakowa.
Rozpoczęcie wykonywania prac budowlanych przez Wykonawcę planowane jest na dzień 1 lutego 2016.

[ 10-12.2015 ]

Ogłoszenie o poszukiwaniu Wykonawcy budowy kościoła, zbieranie ofert, wybór firm, z którymi prowadzone będą negocjacje, negocjacje warunków umowy.

[ 02.10.2015 ]

2 października 2015 spichlerz z Trzyciąża został przeniesiony na nowe miejsce, przygotowane w ramach projektu porządkowania zabudowy terenów parafialnych, poprzez posadowienie na jednej działce dwóch zabytkowych budynków należących do parafii: plebanii i spichlerza.
Spichlerz został przygotowany do przeniesienia w całości poprzez wzmocnienie ścian tzw. "lisicami" oraz wzmocnienie konstrukcji stalowymi belkami i wewnętrzną stalową konstrukcją. Do jej wykonania użyto 2 tony stali.
Waga samego spichlerza to około 14 ton.
Spichlerz został podniesiony specjalistycznym dźwigiem a następnie przewieziony na platformie niskopodłogowej w pobliże nowej lokacji. Tam kolejno przestawiony dźwigiem i posadowiony na przygotowanym uprzednio fundamencie.

Zdjęcia z przeniesienia można zobaczyć w galerii na naszej parafialnej stronie internetowej.

[ 24.09.2015 ]

Ksiądz proboszcz wraz z Radą Budowy dokonał wyboru kilku firm, które złożyły wstępne informacje/oferty na wykonawstwo budowy kościoła.
Do firm tych zostaną przesłane materiały umożliwiające przygotowanie całościowej oferty cenowej.
Trwają prace przygotowujące budynek spichlerza z Trzyciąża do przeniesienia na nowoprzygotowane miejsce.

[ 19.08.2015 ]

Ogłoszone zostało zaproszenie do składania wstępnych ofert na wykonawstwo budowy kościoła.

[ 08.08.2015 ]

Wykonano fundamenty pod spichlerz, ktory ma zostać przeniesiony.

[ 01.08.2015 ]

Parafia otrzymała ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę nowego kościoła w dotychczasowym miejscu.

[ 01.05.2015 ]

Parafia otrzymała ostateczną decyzję o pozwoleniu na przeniesienie drewnianego spichlerza pochodzącego z Trzyciąża - na nowe miejsce wskazane przez parafię na jej terenach.
Po przeprowadzeniu konkursu ofertowego wybrana została firma, która wykona przeniesienie.

[ 29.06.2014 ]

Minister Kultury nie uznał stanowiska oponentów inwestycji parafialnych, zgłoszonego w odwołaniu od decyzji Konserwatora Miejskiego dot. przeniesienia spichlerza z Trzyciąża. Tym samym Minister utrzymał pozytywną dla parafii decyzję. Od tego rozstrzygnięcia została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Parafia uzyskała także pozytywną decyzję Konserwatora Miejskiego w sprawie budowy kościoła wraz z infrastrukturą (z dn. 11.04.2014). Od decyzji odwołał się Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa (OKRK). Sprawa będzie przedmiotem odrębnego rozpoznania przez Ministra Kultury.

[ 12.02.2014 ]

Sprawa planowanej budowy kościoła i plebanii oraz przeniesienia spichlerza była przedmiotem obrad Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Ministrze Kultury w dniach 13-14 listopada 2013. Parafia otrzymała obecnie wyciąg z protokołu tego posiedzenia, w którym Komisja pozytywnie zaopiniowała przeniesienie spichlerza oraz rekomendowała zmiany w projekcie kościoła. Wśród wypowiedzi, w konkluzji obrad, znalazło się także stwierdzenie - odnoszące się do protestów związanych z planowaną budową - iż każdy mieszkając w Centrum miasta, nawet w strefie ciszy, musi się liczyć z tym, że miasto się przekształca i może go to dotykać.

[ 09.08.2013 ]

Sprawa pozwolenia konserwatorskiego na przeniesienie spichlerza, na skutek zażalenia złożonego przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa (OKRK) - została przekazana do Ministerstwa Kultury, celem rozpoznania środka odwoławczego.
Minister Kultury będzie także rozstrzygał wniosek osób nie dopuszczonych do postępowania - o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia.
Wniosek parafii o wydanie decyzji konserwatorskiej odnośnie budowy kościoła (złożonego w maju br.) nie został dotąd przez konserwatora załatwiony.
Brak postanowienia konserwatora dotyczącego przeniesienia spichlerza oraz budowy kościoła uniemożliwia nadanie dalszego biegu wnioskowi o pozwolenie na budowę.

[ 01.07.2013 ]

Parafia otrzymała decyzję miejskiego konserwatora zabytków pozwalającą na przeniesienie spichlerza z Trzyciąża (małego) na miejsce poniżej starej plebanii. Decyzja nie jest ostateczna.

[ 23.05.2013 ]

Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę przedłuża się - aktualnie Parafia zobowiązana została do uzyskania uzgodnień konserwatorskich w związku z planowanymi inwestycjami. Stosowne wnioski zostały złożone w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. W postępowaniu będzie uczestniczył, na swój wniosek, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, pod przewodnictwem p. Korneckiego. Konserwator odmówił zaś uznania za uczestników tego postępowania państwa Pendereckich.

[ 21.12.2012 ]

Do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa złożone zostały dokumenty oraz wniosek parafii o wydanie pozwolenia na budowę kościoła i pozostałych zabudowań.

[ 16.10.2012 ]

Koncepcja i projekty: kościoła, plebanii oraz zagospodarowania terenu parafii zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzką Komisję Ochrony Zabytków w Krakowie. Wcześniej koncepcja została także bez uwag zaakceptowana przez Komisję Budownictwa Sakralnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

[ 28.03.2012 ]

Firma "Archiland" s.c. i prof. Böhm przedstawili ostateczną koncepcję funkcjonalną nowego kościoła oraz plebanii. Koncepcja została zaaprobowana przez parafię.
Z wizualizacją nowego kościoła i plebanii oraz rozmieszczenia budynków można zapoznać się na planszach przy wejściu do kościoła oraz w galerii parafialnej a także klikając tutaj.

[ 28.12.2011 ]

Parafia podpisała umowę z firmą "Archiland" s.c. na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, która umożliwi wystąpienie o pozwolenie na budowę.

[ 28.11.2011 ]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie skargi Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie utrzymującą w mocy wydane Warunki Zabudowy na rozprawie UCHYLIŁ decyzję S.K.O. oraz decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Orzeczenie nie jest prawomocne zaś wykonalność decyzji w wyroku nie została wstrzymana (art. 152 ppsa).

[ 08.11.2011 ]

Na dzień 28.11.2011 został wyznaczony termin rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie skargi Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie utrzymującą w mocy wydane Warunki Zabudowy.

[ 19.07.2011 ]

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa reprezentowany przez Przewodniczącego p. Mikołaja Korneckiego i Sekretarz p. Janinę Żuradzką złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 30 maja 2011roku.

[ 04.06.2011 ]

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie utrzymało w mocy decyzję o ustaleniu warunków zabudowy m.in. naszego kościoła. Wstępny projekt prof. Böhma został również zaakceptowany przez kurie biskupią.

[ 23.04.2011 ]

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa złożył skargę na decyzję o ustaleniu warunków zabudowy m.in. naszego kościoła.

[ 30.03.2011 ]

Parafia otrzymała decyzję o ustaleniu Warunków Zabudowy (pismo z dnia 23.03.2011r.).

"Budowa budynku kościoła w miejscu lokalizacji kościoła spalonego, rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sanitariatów na budynek plebanii, rozbiórka i budowa-rekonstrukcja w nowej lokalizacji zabytkowego budynku spichlerza (mały spichlerz), wraz z budową miejsc parkingowych i komunikacji wewnętrznej na działkach należących do parafii."

[ 01-03-2011 ]

Duszpasterska Rada Parafialna oraz Rada Budowy Kościoła skierowały do Parafian i wszystkich zainteresowanych list wyjaśniający podejmowane działania związane z przygotowaniem do budowy kościoła.
Z treścią listu można zapoznać się klikając TU.

[ 18-02-2011 ]

Miejski Konserwator zabytków w dniu 18 lutego 2011r. postanowił uzgodnić przedłożony projekt decyzji ustalając warunki zabudowy dla inwestycji:
?Budowa budynku kościoła w miejscu lokalizacji kościoła spalonego, rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sanitariatów na budynek plebanii, rozbiórka i budowa-rekonstrukcja w nowej lokalizacji zabytkowego budynku spichlerza, wraz z budową miejsc parkingowych i komunikacji wewnętrznej na działkach należących do parafii."

[ 14-02-2011 ]

Komunikat księdza proboszcza ws. budowy kościoła
Z treścią komunikatu można zapoznać się klikając TU.

[ 09-02-2011 ]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi naszej parafii na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odmowie wykreślenia z rejestru zabytków zespołu budownictwa drewnianego (przy pozostawieniu w rejestrze poszczególnych istniejących budynków) wyrokiem z 9.02.2011 [sygn. I SA/Wa 1490/10] oddalił skargę parafii.
Parafii przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

[ 06-10-2010 ]

Z inicjatywy ks. proboszcza odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Rady Budowy Kościoła z przedstawicielami Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Zgromadzeni zapoznali się na miejscu ze stanem i zagospodarowaniem budynków parafialnych, w tym krypty kościoła.
Przedstawiciele OKRK zaprezentowali swoje koncepcje budowy kościoła zaś przedstawiciele Parafii wskazali na okoliczności, dla których kościół winien być zlokalizowany na dawnym miejscu. Parafia wskazała także na niepełne bądź nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez osoby z OKRK w mediach. Wyjaśniono także aktualny stan postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Podsumowując, p. Mikołaj Kornecki wskazał na potrzebę kontynuacji spotkań oraz wyraził zadowolenie z kierunku, w jakim ewoluuje koncepcja budowy kościoła oraz zagospodarowania terenów parafii.
Parafia zaproponowała wspólne opracowanie dokumentów historycznych dotyczących historii parafii oraz pobliskich terenów. Propozycja została przyjęta ze zrozumieniem.

[ 19-09-2010 ]

Koncepcja budowy nowego kościoła i plebani przedstawiona władzom Krakowa uzyskała pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków!
Jest to już kolejna koncepcja, wcześniejsze nie uzyskały aprobaty urzędu konserwatorskiego. Parafia czeka teraz na decyzję o warunkach zabudowy, która otworzy drogę do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac.

[ 13/14-07-2010 ]

Mijają 32 lata od pierwszego pożaru kościoła.

[ 17-06-2010 ]

Parafia otrzymała z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego decyzję zawierającą odmowę wykreślenia działki parafialnej z rejestru gruntów.

[05-06-2010]

W skład tzw Rady Budowy Kościoła, powołanej przez ks. proboszcza w styczniu 2010, wchodzą: Józef Studnicki, Stanisław Rychlicki, Anna Krzyk, Artur Domagalski, Grzegorz Domagalski.

[ 5/6-04-2010 ]

Mija 8 lata od drugiego pożaru kościoła.

[01-04-2010]

W Wydziale Architektury UMK złożony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu parafii. Jest to kolejny konkretny krok zmierzający do uzyskania pozwolenia na budowę kościoła i na nowe zagospodarowanie terenów parafii, w tym zabytkowych budynków drewnianych."

[10-03-2010]

Przedstawiona została makieta koncepcji zagospodarowania terenów parafialnych, uwzględniająca bryłę nowego kościoła posadowionego na miejscu spalonych świątyń.
Makieta została wystawiona w spichlerzu i udostępniona wszystkim zainteresowanym. Zdjęcia makiety można zobaczyć w galerii parafialnej oraz klikając tutaj.

[07-03-2010]

W ostatnim czasie budowa kościoła w naszej parafii stała się obiektem ataków medialnych. W prasie i telewizji pojawiają się nierzetelne informacje. Dlatego pragnę przypomnieć, że w 2006 roku zwróciliśmy się do parafian z zapytaniem jaką formę ma przyjąć nowa świątynia. Jeszcze raz pragnę przytoczyć wyniki tej ankiety: Zdecydowana większość, bo 948 rodzin na 1028 zebranych ankiet, opowiedział się za budową nowego, większego kościoła na dawnym miejscu. W związku z tym, jako proboszcz i gospodarz parafii, podjąłem działania zmierzające do rozpoczęcia budowy. Dla nas uczęszczających na nabożeństwa kościół jest Domem Bożym, miejscem świętym i przede wszystkim tak powinien być traktowany. Proszę Was o modlitwę i wierzę, że pomimo podejmowanych różnorodnych, nieprzychylnych działań uda nam się wybudować świątynię, która będzie służyła nam i przyszłym pokoleniom. Za wszelką pomoc oraz słowa wsparcia, składam serdeczne Bóg zapłać.
[ks. proboszcz Roman Łędzki]

[28-02-2010]

List ks kardynała Stanisława Dziwisza do parafii i wszystkich parafian:

Kraków, dnia 17 lutego 2010

Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie Woli Justowskiej

Z zatroskaniem, ale zarazem z prawdziwą radością zwracam sie do Was bracia i siostry w szczególnym okresie dla Waszej wspólnoty, w przeddzień 60 rocznicy powstania Parafii, a zarazem w czasie finalizowania przygotowań do rozpoczęcia budowy Waszej świątyni.

Gdy w 1951 roku dzięki ofiarności i pracowitości mieszkańców Woli Justowskiej, przeniesiono z Komorowie drewniany kościół, nikt nie przypuszczał, że będzie on służył wiernym niewiele ponad ćwierć wieku. W nocy z 13/14 lipca 1978 roku, ta zabytkowa, piękna świątynia została doszczętnie zniszczona przez pożar. Znów stanęliście przed koniecznością budowy domu Bożego.

Do parafii przybył Ks. Kardynał Karol Wojtyła, który z proboszczem ks. Prałatem Edwardem Broszkiewiczem oraz parafianami rozmawiał o budowie nowej, większej świątyni. Już wtedy powstała myśl budowy murowanego kościoła, jednak ostatecznie podjęto decyzję o rekonstrukcji spalonej świątyni.

Z wielka ofiarnością i przy ogromnej pracy całej wspó1noty parafialnej został odbudowany kościół /rekonstrukcja spalonej świątyni z dolną kaplicą/. W 1984 roku kościół poświęcił Jego Eminencja ks. kardynał Franciszek Macharski.

W roku 2002 parafia obchodziła jubileusz 50-lecia powołania. Kościół w tym czasie był już całkowicie odbudowany i wyposażony. Niestety, z 5 na 6 kwietnia 2002, około godz. 2 po północy mieszkańców Woli Justowskiej obudziły syreny straży pożarnej, a niebo rozświetliła łuna palącego się kościoła. Pomimo akcji ratunkowej świątynia znów doszczętnie spłonęła. Pierwszy i drugi pożar to umyślne podpalenie. Sprawcy dwukrotnie zniszczyli kościół materialny z wyposażeniem, spłonęły miedzy innymi zabytkowe organy i tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Nie zdołali jednak zniszczyć ducha wspólnoty parafialnej oraz woli i determinacji wiernych do budowy świątyni. Dziękuję Bożej Opatrzności, że przeżyte pożary nie pociągnęły żadnych ofiar w ludziach.

Wasza parafia, która obecnie liczy około 5 tys. wiernych i ciągle się rozrasta, w ciągu niespełna 60 lat, po raz trzeci staje przed koniecznością budowy kościoła.

Rozumiejąc ból i obawy tych, którzy już dwukrotnie przeżyli pożar świątyni oraz patrząc na potrzeby Waszej szybko rozrastającej się parafii, popieram budowę kościoła większego, murowanego, trwałego i bezpiecznego, odpornego na ogień. Mam świadomość ogromnej ofiarności i poświęcenia całej wspólnoty parafialnej, dlatego całym sercem jestem z Wami i wspieram Wasze starania.

Wiem, że dzięki tym usilnym staraniom w miejsce spalonej w 1978 zabytkowej świątyni, został przygotowany projekt kościoła, który uzyskał wstępną akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej a także został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Kurialną.

Najwyższy już czas, aby parafia na Woli Justowskiej mogła przystąpić do budowy kościoła na miarę potrzeb swojej Wspó1noty, gdzie w sposób godny będziecie mogli modlić się i przeżywać uroczystości parafialne i rodzinne.


Na trud budowy murowanej świątyni z serca wszystkim błogosławię.

Stanisław kard. Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski


------------------------------------------------------

/kliknij, aby pobrać skan oryginału listu/

[04-02-2010]

Ksiądz proboszcz poinformował o tym, że w styczniu powołał Radę Budowy Kościoła.
Rada ta przejęła od Rady Parafialnej troskę o przygotowanie i budowę kościoła.
O kolejnych działaniach związanych z przygotowaniem budowy będziemy informować w tym miejscu - w miarę uzyskiwania informacji od nowopowołanej Rady.
Tym samym nieaktualny stał się wpis z 01-01-2009.

[26-12-2009]

Pragniemy poinformować, że sprawa budowy nowej świątyni zmierza ku dobremu. Przez ostatnie miesiące podejmowane były negocjacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które ostatecznie zakończyły się wyrażeniem przez niego zgody na przygotowanie do budowy kościoła.
W ostatnim czasie został przygotowany projekt nowej świątyni w miejscu spalonego kościoła. Przedstawiona propozycja wykonana jest ze ścian murowanych. Przewidziana powierzchnia kościoła (nawa główna, prezbiterium, chór i zakrystia) wynosi 685 m?. Projekt ten uzyskał pełną akceptację Wojewódzkiej Rady Konserwatorów i Komisji Kurialnej od spraw budownictwa sakralnego.
Zostały przeprowadzone badania gruntu oraz fundamentów starego kościoła.
W najbliższym czasie parafia wystąpi o warunki zabudowy.
Plebanię zaplanowano jako rozbudowany budynek sanitariatów.
Polecajmy w modlitwie całą parafię a szczególnie budowę nowej świątyni, miejsca spotkań z Bogiem.

Rada Duszpasterska
duszpasterze parafii NMP Królowej Polski - ks. Roman Łędzki i ks. Rafał Buzała

[01-01-2009]
O działaniach w sprawie budowy kościoła przez ks. proboszcza informowana jest Rada Parafialna. Kwestie budowy kościoła i zagospodarowania terenów parafialnych zdominowały spotkania Rady.
Aby nie dublować informacji na stronie parafialnej - bieżące wieści dotyczące przygotowań do budowy znaleźć można w zakładce "Rada Parafialna". Zapraszamy.

[02-11-2008]
Parafia prowadzi nadal rozmowy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w celu uzgodnienia planu zagospodarowania terenów parafialnych i znajdujących się na nich drewnianych budynków zabytkowych.
Zagospodarowanie naszych działek, mające na celu zgrupowanie obiektów zabytkowych, umożliwi podjęcie bezpośrednich działań związanych z opracowaniem planów nowego kościoła.

[15-05-2008]
6 maja Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowił wykreślić z rejestru zabytków spalony w 1978 roku zabytkowy drewniany kościół. Mamy nadzieję, że ta - oczywista i mocno spóźniona - decyzja ułatwi dalsze starania o zgody na budowę nowego kościoła na dotychczasowym miejscu.

[20-01-2008]
14 stycznia przedstawiciele Rady parafialnej spotkali się z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem i komisją budownictwa sakralnego działającą przy Kurii Metropolitalnej. Owocem tego spotkania była m.in. wizyta ks. kardynała wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego panem Bogdanem Zdrojewskim w naszym kościele. Celem tej wizyty były sprawy związane z budową kościoła w naszej parafii oraz kwestia przyszłego zagospodarowania zabytkowych obiektów. 19 stycznia w tym samym celu ks. kard. Dziwisz spotkał się z panem Wojewodą Jerzym Millerem przy naszej świątyni.
Minister kultury i pan Wojewoda po ?wizji lokalnej? widzą bardzo szybką możliwość rozwiązania naszych problemów i budowy kościoła.
Parafialnie modlią się i czekają na decyzję, które pozwolą rozpocząć budowę nowej świątyni.

[25-04-2007]
Parafia wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wykreślenie z rejestru zabytków kościoła drewnianego, który uległ spaleniu w 1978 roku oraz działki na której był posadowiony, co pozwoli na rozpoczęcie planowanego procesu inwestycyjnego.

[04-12-2006]
Złożone zostały cztery wstępne koncepcje uporządkowania terenu a także wstępne koncepcje bryły kościoła oraz budynków parafialnych. Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących możliwości inwestycji na terenach parafialnych - wstrzymano się z dalszymi pracami nad złożonymi koncepcjami do czasu uregulowania sytuacji prawnej.

[12-11-2006]
Parafia poszukuje osób posiadających stosowne uprawnienia do przygotowania i przedstawienia wstępnego projektu (koncepcji) zagospodarowania terenu parafialnego. Zapraszamy chętnych do wpisania się na listę osób zainteresowanych tą ofertą. Zgłoszenia będą przyjmowane w zakrystii po Mszach świętych lub w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia do dnia 30 listopada br. W pierwszych dniach grudnia br. będzie zorganizowane spotkanie z chętnymi, celem uszczegółowienia założeń projektu.


powrót