POMAGAJĄ NAM
Sakramenty


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

To pierwszy i najważniejszy sakrament, wprowadza człowieka w społeczność Kościoła Chrystusowego przez zapoczątkowanie życia łaski.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest na Mszy świętej o godzinie 12.30 w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

Zapisując dziecko do chrztu należy przedstawić:

 • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC

 • Metrykę ślubu rodziców dziecka, jeśli ślub był poza parafią

 • Zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich parafii, że są praktykującymi katolikami, jeśli mieszkają poza naszą parafią.

Rodzicami chrzestnymi mogą być wierni, którzy już przyjęli sakrament bierzmowania, ukończyli 16 rok życia i żyją na codzień według zasad Ewangelii.

  Obrzędy Liturgii chrztu świętego (otwórz/pobierz)

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

To sakrament umacniający chrześcijanina darami Ducha Świętego. Przyjęcie tego sakramentu jest zapoczątkowaniem dojrzałości chrześcijańskiej. Przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata i przypada na czas nauki w gimnazjum. Przygotowanie to odbywa się w parafii. Świadkami sakramentu bierzmowania mogą być wierni, którzy spełniają te same warunki co rodzice chrzestni.

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Uczestnictwo we Mszy świętej jest źródłem największych łask. Przez przyjmowanie Komunii świętej łączymy się z żywym Chrystusem obecnym w Eucharystii kształtującym w nas życie chrześcijańskie.

Nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w ciągu miesiąca:

 • Czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca po Mszy świętej o godz. 17.00 Godzina święta.

 • Pierwszy piątek miesiąca - Msza święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.00.

 • Pierwsza sobota miesiąca - Msza święta ku czci Niepokalanego Serca NMP o godz. 17.00.

 • Pierwsza niedziela miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej.

 

SAKRAMENT POKUTY

Pokuta jest drogą nawrócenia, powrotu do Boga i pogłębienia życia wewnętrznego. Człowiek, który przez grzech ciężki utracił przyjaźń z Panem Bogiem, ma możliwość powrotu do łaski i zdobywania zasług na zbawienie.

Ze spowiedzi można korzystać codziennie podczas Mszy świętych.

Przed pierwszym piątkiem miesiąca okazja do spowiedzi:    

 • We czwartek od godz. 16.00   

 • W pierwszy piątek od godz. 16.00

 

 SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Spotkanie z Chrystusem w czasie choroby pozwala na bardziej świadome włączenie się w dzieło odkupienia. Przyjęcie sakramentów świętych w chorobie udziela siły do znoszenia cierpienia. W pierwszy piątek miesiąca kapłani z posługą sakramentalną odwiedzają zgłoszonych wcześniej chorych i udzielają Komunii świętej. W nagłych przypadkach można wzywać kapłana o każdej porze.

Rodziny chorych zobowiązane są w sumieniu:

 • Osobom chronicznie chorym i starszym niewychodzącym z domu umożliwić częste przyjmowanie sakramentów świętych, a przynajmniej w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

 • W nagłych wypadkach wezwać kapłana natychmiast.

 

Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej, należy przedstawić:

 • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

 • Zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami (jeśli zmarł w szpitalu)

Na Mszy świętej pogrzebowej rodzina zmarłego powinna przystąpić do Komunii świętej w jego intencji. Należy wcześniej przystąpić do spowiedzi, ponieważ na cmentarzach, z których korzysta parafia nie ma takiej możliwości

 

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego uzależnione są od poziomu życia religijnego rodzin katolickich jak również od modlitw całej społeczności parafialnej. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi w szafowaniu łaski Chrystusowej. Pomagajmy kapłanom w ich drodze do świętości modlitwą i ofiarą.

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Tylko przez sakramentalny związek może być pielęgnowana w małżeństwie przyjaźń i zjednoczenie z Panem Bogiem. Łaska, której udziela sakrament małżeństwa konieczna jest do kształtowania chrześcijańskiej rodziny.

Narzeczeni zgłaszają się do spisania zapowiedzi przedślubnych trzy miesiące przed ślubem.

Do zapowiedzi należy przedstawić:

 • Pełną metrykę chrztu świętego nie starszą niż sześć miesięcy

 • Zaświadczenie o bierzmowaniu

 • Dowód osobisty

 • Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy

 • Zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (3 egzemplarze)

Więcej informacji szczegółowych: http://www.diecezja.pl/narzeczeni/przygotowanie-do-slubu.html


powrót