POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Komunikat ws. budowy kościoła -

publikacja: 12/02/2011

Szanowni Parafianie,

W dniu 9 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wykreślenia z rejestru zabytków zespołu architektury drewnianej na Woli Justowskiej przy jednoczesnym pozostawieniu w rejestrze zabytków ochrony zabytkowych budynków (spichlerza z Trzyciąża i karczmy z Pasieki). Wniosek w w/w przedmiocie złożyła parafia w celu uregulowania stanu prawnego całego zespołu. Celem postępowania jest w istocie wykreślenie z rejestru jedynie działki na której znajdował się spalony kościół. Za działaniem parafii nie kryje się żadna ukryta intencja zniszczenia zabytków, co wmawia się opinii publicznej za pomocą mediów. Na rozprawie Sąd pominął wiele argumentów merytorycznych, przemawiających za złożonym wnioskiem. Chcąc poznać szczegółowo argumentację Sądu, parafia złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Powyższa sprawa nie ma wpływu na toczące się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i mamy nadzieję, że nie opóźni rozpoczęcia budowy.

Na rozprawie w Sądzie w charakterze uczestnika, uczestniczyli przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa (OKRK): P. Janina Żuradzka i P. Mikołaj Kornecki. Reprezentanci OKRK nie uznają zasadności budowy w miejscu spalonego murowanego kościoła o wielkości korespondującej z ilością parafian (obecnie parafia liczy 5000 wiernych). Oczekują odbudowania wyłącznie kościoła drewnianego i nie uznają argumentów dwukrotnego umyślnego podpalenia (odbudowana świątynia byłby z pewnością narażona na kolejne próby spalenia). Komitet wcześniej wysuwał żądanie, by parafia opuściła teren należący do niej i budowała kościół w innym miejscu albo zrekonstruowała na swoje potrzeby rozebrany kilkanaście lat temu kościółek/kapliczkę z Jasiennej o powierzchni około 60m2.

Opracowana przez parafię koncepcja zakłada budowę w miejscu spalonego, kościoła przypominającego jego sylwetę, dostosowanego do potrzeb parafii i wykonanego z materiałów odpornych na spalenie, z elementami drewna w górnej części i wewnątrz świątyni. Projekt kościoła został przedstawiony parafianom w czasie wizyty duszpasterskiej i jest do wglądu na stronie internetowej parafii. Spotkał się on również z życzliwym przyjęciem ze strony P. M. Korneckiego podczas spotkania w parafii, które miało miejsce w październiku ub. roku.

Pomimo trudności związanych z odbudową kościoła, pozostajemy ufni w Bożą opatrzność a także ludzki rozsądek i dobrą wolę, które - mamy nadzieję - pozwolą rozpocząć proces budowy kościoła.ks. Proboszcz
Kraków, dnia 13 lutego 2011 r.


powrót