POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Do parafian i osób zainteresowanych budową kościoła -

publikacja: 27/02/2011

Drodzy Parafianie
Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie czasu informacjami o zamiarze wykreślenia przez parafię z rejestru zabytków zespołu architektury drewnianej na Woli Justowskiej w Krakowie, uprzejmie informujemy, że Parafia nie występowała o wykreślenie z rejestru którekolwiek z zabytkowych budynków znajdujących się obecnie na należącym do niej terenie (i nie planuje takich działań). Nadrzędnym celem postępowania administracyjnego, wszczętego w 2007 r., było uporządkowanie istniejącego na terenie objętym ochroną stanu faktycznego i prawnego, poprzez modyfikację istniejącego układu obiektów i wynikającą z tego odpowiednią korektą powierzchni i granic zespołu. Prowadzone postępowanie wyłącznie temu służy.

Docelowo Parafia chciałaby przenieść zabytkowy spichlerz z Trzyciąża i ulokować obok budynku zabytkowej Plebanii. W pobliżu tych budynków jest też przewidziane miejsce na jeszcze jeden zabytkowy obiekt. Parafia dopuszcza bowiem przeniesienie na jej teren zabytkowego kościółka-kaplicy.

Parafia chciałaby, aby po takiej korekcie został odpowiednio zmieniony zakres ochrony, którą zespół jest objęty i aby w końcu, po blisko pół wieku służył on nie tylko Parafii, ale został udostępniony mieszkańcom Krakowa (poprzez odpowiednie zagospodarowanie)

Realizując podstawowe prawo parafian do sprawowania kultu religijnego w godnych warunkach, Parafia planuje budowę nowej świątyni, która sprosta potrzebom Parafii i będzie wyrazem woli jej mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości (95 % uczestników ankiety) opowiedzieli się za budową murowanej świątyni (w miejscu spalonego kościoła). Parafia chce przerwać sytuację, w której każde pokolenie buduje na Woli Justowskiej kościół, który jest następnie niszczony. Jesteśmy jedyną parafią w Polsce, której dwa razy spalił się kościół.

Obecnie przed Prezydentem Miasta Krakowa jest prowadzone postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej: nowy kościół, rozbudowę budynku sanitariatów na plebanię oraz przeniesienie spichlerza z Trzyciąża.
Sporządzony w toku tego postępowania przez znanego i cenionego specjalistę od architektury krajobrazu – Pana Prof. A. Böhma – projekt kościoła, sprowadza się do wiernego odwzorowania sylwety kościoła spalonego. Świątynia w dolnej części jest murowana (i umiejętnie dostosowana do otoczenia), a drewno ma być podstawowym materiałem wykończeniowym elewacji, przy czym, dopuszcza się też pokrycie jej materiałem gontopodobnym.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia przyczynią się do zrozumienia działań podejmowanych przez Parafię, które zmierzają do budowy nowej świątyni.

Duszpasterska Rada Parafialna
Rada Budowy Kościoła


powrót